ติดต่อกับเรา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ไลฟ์สไตล์

วช. ร่วมกับ คพท. จัดสัมมนา ‘พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ’

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เผยแพร่

วันที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) จัดการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.15 น.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เริ่มต้นขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2537 และให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของ วช.มาจนครบ 25 ปี

ในปีนี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและนักวิจัยจนได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และแผนงานการพัฒนาจิตใจคนไทยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม หรือการเป็น “คนดี” ที่สังคมต้องการ ผลงานมีมาตรฐานทางวิชาการอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ชุดนวัตกรรมนิทานพัฒนาจิตพลังจริยธรรมเยาวชน 20 เรื่อง

ตำราครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นักเรียน หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณ​ แบบสหวิทยาการ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย เครื่องมือวัดจิตพอเพียง​ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ วช.ได้ร่วมมือกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของประเทศเพื่อมุ่งให้คนไทยมีคุณธรรม และสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ในการดําเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อนําผลผลิตไปส่งเสริมขยายผลให้คนไทยเป็นพลเมืองที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หรือ “คนดี” อันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศที่ถูกระบุไว้ในแผนระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้นในหน่วยงาน ระดับกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อีกด้วย​ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติ สำหรับนักวิจัยทั่วไป และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มีโอกาสแสดงผลผลิต และผลลัพธ์จากงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัย รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพฤติกรรมไทย และสามารถสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และนักวิชาการ เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในชาติต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม นำแก้วิกฤติชาติ” และ เรื่อง “25 ปี กับการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยสู่พลังจริยธรรม” การเสวนาที่เน้นเนื้อหาพลังจริยธรรม​ นำแก้วิกฤตชาติ อดีต สู่ปัจจุบัน ที่นำมาแลกเปลี่ยน​ นำไปสู่อนาคต และยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย นำเสนอหลักและวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างพลเมืองจริยธรรม ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มครอบครัว 2.กลุ่มการศึกษา และ3.กลุ่มองค์การ และชุมชน

โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 ท่าน มาจากหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ 13 กระทรวง ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเสริมสร้างป้องกัน และด้านควบคุมแก้ไข ครอบคลุม ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักบริหาร เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความตระหนักและตื่นตัว ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งแสวงหาความรู้จากการวิจัย ไปพัฒนาบุคคลกลุ่มบุคคลในความรับผิดชอบต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ไลฟ์สไตล์

สื่อมวลชน ​จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ

เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ

เผยแพร่

วันที่

โดย

โบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​
โบว์ลิ่งการกุศล สภท.54​ ปี​

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54​ ปี) กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เช่น การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มอบเป็นทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ มอบเป็นสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ
#ประเภททีม VIP
-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม VIP ถ้วยรางวัล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดชาย ถ้วยรางวัล ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดชาย ถ้วยรางวัล นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”
-รางวัลชนะเลิศ ทีมบู้บี้ ถ้วยรางวัล นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย​ (สภท.54​ ปี)

#ประเภททีมทั่วไป
-รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ สุทธิพงศ์ วงศ์ปิ่น ผู้​บัญชาการ​ตำรวจ​นครบาล​ (ผบช.น.)​
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดชาย ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ สมพงษ์ ชิงดวง รักษา​ราชการ​แทน​ผู้บัญชาการ​สำนักงาน​ตรวจ​คน​เข้า​เมือง​ (รรท.ผบช.สตม.)​
-รางวัลชนะเลิศ สามเกมส์สูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​โท​ อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการ​ตำรวจ​ภูธร​ภาค​ 1​ (ผบช.ภ.1)​
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดชาย ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​ตรี​ มงคล วรุณโณ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 5​ (ผบก.น.5)​
-รางวัลชนะเลิศ เกมเดียวสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัล พลตำรวจ​ตรี​ เอกชัย บุญวิสุทธิ์ ผู้บังคับการ​ตำรวจ​นครบาล​ 2 (ผบก.น.2)
-รางวัลชนะเลิศ ทีมบู้บี้ ถ้วยรางวัล นายอนันต์ นิลมานนท์​ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.54​ ปี)

กำหนดการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
เปิดรับลงทะเบียน 09.00 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน​ 09.30 น.
ประกาศผลการแข่งขัน​ 14.00 น.
พิธีปิดการแข่งขัน 14.30 น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300​ คุณอนันต์ 061-753-1199,คุณกวีพงษ์​ 092-604-6226,โทร.02-668-7172,โทรสาร.02-668-7172 E-mail : [email protected]


 

อ่านต่อ

ยอดนิยม

error: